Ota yhteyttä Pyydä tarjous

GREENE FINLAND OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste, päivitetty 3.8.2020

1. YLEISTÄ

Tämä tietosuojaseloste on Greene Finland Oy:n (jäljempänä myös
”Rekisterinpitäjä”) asiakasrekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Tässä
tietosuojaselosteessa kuvataan Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

2. REKISTERINPITÄJÄ

Greene Finland Oy
Y-tunnus: 2393969-4
Teknologiantie 11, 90590 Oulu

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Veli-Matti Kurkela
veli-matti.kurkela (at) greene.fi
Puh. 041 437 0490

4. REKISTERIN NIMI

Greene Finland Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, oikeutetun
edun, rekisteröidyn suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai muun asiallisen
yhteyden perusteella.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteröityjä henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän palveluihin liittyvien
asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin ja
tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
väliseen viestintään, mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin
lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.Henkilötietoja käsitellään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri koostuu IT-järjestelmien avulla pidettävistä rekistereistä sekä
manuaalisesti pidetyistä asiapaperiarkistoista.Rekisteriin voidaan tallentaa rekisteröityyn liittyvinä tietoina rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käytettävä kieli ja kansalaisuus yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
käytettävä kieli ja kansalaisuus työnantajayrityksen nimi, toimipisteen nimi, y-tunnus, postiosoite, ALV- numero sopimukseen perustuvaan asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot ja tiedot palveluiden käytöstä sekä mm. tarkemmat sähkönkäyttötiedot, sähköliittymätiedot, käyttöpaikkatiedot
laskutukseen liittyvät tiedot tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietojen minimoinnin periaatetta.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti
ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen sekä asiakassuhteen
hoitamiseen liittyvien asiakirjojen ja dokumenttien avulla. Henkilötietoja voidaan
kerätä ja päivittää myös Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, kontakteista
Rekisterinpitäjän -tai Rekisterinpitäjän lukuun toimivan yrityksen henkilöstön kanssa puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, markkinointitapahtumissa tai -tilaisuuksissa, postituslistalle rekisteröitymisen yhteydessä ja erinäisistä julkisista ja yksityisistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä sekä alan palveluntarjoajien tietokannoista.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja kolmansille osapuolille vain poikkeustapauksissa. Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteristään tietoja edustamilleen päämiehille tai muille kolmansille osapuolille Suomessa, EU:n alueella tai sen ulkopuolelle ellei se ole rekisterin käyttötarkoituksien kannalta tai tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Joidenkin Rekisterinpitäjän tuotteiden tai palveluiden hankinta ja käyttö voivat edellyttää tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle, jolloin tietoja voidaan luovuttaa palvelun toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen tietoja voidaan siirtää lainsäädännön sallimalla tavalla Rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi vero-, ulosotto-, poliisi- tai sosiaaliviranomaisille. Henkilötietojen tietopyynnöstä informoidaan aina rekisteröityä, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

10. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän
palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy. Muut fyysiset asiapaperiarkistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä Rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta sekä lukuun toimivan IT-tuen työntekijöillä on käytännössä pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin Rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Rekisterin käyttö edellyttää
pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan. IT-tuen
käyttöoikeus myönnetään tapauskohtaisesti.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa häntä koskevat käsiteltävät
henkilötiedot saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että
Rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen
käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä ottamalla
yhteys rekisterinpitäjään. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarkentamaan rekisteröidyn
pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pyynnön
käsittelemistä. Mikäli Rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Rekisterinpitäjä kieltäytyä
pyynnöstä.

13. EVÄSTEET

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto,
jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun rekisteröity vierailee
verkkosivuilla. Selain lähettää tiedon vierailustanne takaisin verkkosivulle, kun
vierailette siellä uudestaan. Kaikki nykyaikaiset verkkosivut käyttävät evästeitä
tarjotakseen entistä käyttäjäystävällisemmän, turvallisemman ja sujuvamman
selainkokemuksen. Rekisteröity voi poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

14. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Greene Finland Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden
muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön
muuttumiseen.